16 กรกฎาคม 2551

ระบบการประชุม/ลงคะแนนเสียง


ระบบการประชุม/ลงคะแนนเสียง
Interactive Voting System

การบริการ
1. โปรแกรมการลงทะเบียนผู้ร่วมประชุม การลงคะแนนเสียง และการแสดงผล
2. ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องอ่านบาร์โค้ด โปรเจคเตอร์
3. ทีมงานสำหรับการให้บริการ/ฝ่ายเทคนิค ในการปฏิบัติงานรับลงทะเบียนและลงคะแนน
4. การติดตั้งระบบ และเตรียมความพร้อม
ประโยชน์ที่ได้
1. สามารถลงทะเบียนมาประชุมได้อย่างรวดเร็ว แสดงยอดผู้ประชุม นับองค์ประชุมได้ ทันทีตลอดเวลา
2. การลงคะแนนเสียง ลดความผิดพลาด โดยแสดงผลการนับคะแนนได้ทันที
3. ลดต้นทุน ด้านซอฟท์แวร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับการประชุม
4. ผู้ร่วมประชุมพอใจในความสะดวก รวดเร็ว ของการทำงาน
5. เป็นการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล
6. ความโปร่งใสในการลงทะเบียน การนับคะแนน และการแสดงผล
7. มั่นใจได้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญ ดูแลระบบการทำงานให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย

คุณสมบัติโปรแกรม
การลงทะเบียน
1. โปรแกรม สามารถรับลงทะเบียนมาผู้เข้าประชุมโดย อ่านจากบาร์โค้ด ของหนังสือเชิญประชุม
สามารถค้นหาตาม ชื่อ หรือนามสกุลหรือคำบางส่วน และรองรับการลงทะเบียนแบบกลุ่ม
หรือการมอบอำนาจมาประชุมแทน
2. สามารถ แสดงจำนวนผู้มาร่วมประชุมที่มาลงทะเบียน จำนวนอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ ที่มีการลงทะเบียน
เทียบสัดส่วนกับกรรมสิทธิ์รวมทั้งหมด เพื่อนับองค์ประชุม และแสดงผล บนจอโปรเจคเตอร์ จอทีวีLCD
หรือ จอโน๊ตบุ๊ค สำหรับผู้ดำเนินงานดูได้ในทันทีตลอดเวลาการลงทะเบียน
3. เมื่อลงทะเบียนเสร็จ โปรแกรมจะพิมพ์ใบลงคะแนน หรือ ใช้บัตรบาร์โค้ด เพื่อลงคะแนนผ่านระบบทัชสกรีน
4. การลงทะเบียน อาจเสริมด้วยระบบสแกนลายนิ้วมือ เพื่อใช้ แทนบาร์โค้ดตอนลงคะแนนได้การลงคะแนน
1. ระบบการลงคะแนนอิเลคโทรนิค ด้วยจอทัชสกรีน โดยอ่านบาร์โค้ด เพื่อ
ระบุตัวผู้มีสิทธิ์ ลงคะแนน และเลือกลงคะแนน ผ่านจอคอมพิวเตอร์
ระบบทัชกรีนโดยสามารถ พิมพ์ใบลงคะแนน ที่เลือกจากระบบทัชสกรีน
สำหรับ ลงชื่อยืนยันการลงคะแนนได้
*** สามารถใช้ ระบบสแกนลายนิ้วมือ ที่ได้ลงทะเบียนไว้ แทนบาร์โค้ดได้
2. กรณีผู้ไม่สะดวกใช้ระบบ สามารถใช้ใบลงคะแนน เหมือนระบบเดิมได้
เพื่อให้ผู้ดำเนินงานบันทึกเข้าระบบ
3. ขณะลงคะแนน สามารถแสดงผลการนับคะแนน หรือ แสดงผู้มาประชุมที่ยังไม่ได้
ลงคะแนนได้ตลอดเวลา ผ่านจอ โปรเจคเตอร์ จอทีวี LCD หรือ จอโน้ตบุ๊ค สำหรับผู้
ดำเนินงานดูได้

การแสดงผล และรายงาน
1. สรุปผลการลงคะแนน รายวาระการประชุม ตามจำนวนราย จำนวนกรรมสิทธิ์ เทียบเปอร์เซนต์
2. สรุปคะแนนการเลือกกรรมการ เรียงลำดับ จากมากไปน้อย
3. รายงานต่างๆ
- รายงานการลงทะเบียนการประชุม
- รายงานสรุปผลคะแนน ในแต่ละวาระ
- รายงานรายละเอียดการลงคะแนน ในแต่ละวาระ
- รายงานสรุปการประชุมทั้งหมด
รายละเอียดสอบถามโดยตรงที่
Tel.025406201-2,02-9198259